Europe

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.1-24


Aduna Ladon Aduna Ladon

เลเวล :

14 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : Europe

comment?>