West Asia

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.70-107


Wing Tribe Attacker Wing Tribe Attacker

เลเวล :

87 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : West Asia

comment?>