Dungeon Tomb of Qin-Shi Emperor Level 1 - Audience Chamber

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.81-85


Shi - Tombstone Shi - Tombstone

เลเวล :

83 ลักษณะการโจมตี : เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : Dungeon Tomb of Qin-Shi Emperor Level 1 - Audience Chamber

comment?>