Dungeon Tomb of Qin-Shi Emperor Level 5 Fire Spirits

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.98-100


YumJae The Red Hawk YumJae The Red Hawk

เลเวล :

98 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : Dungeon Tomb of Qin-Shi Emperor Level 5 Fire Spirits

comment?>