Dungeon Tomb of Qin-Shi Emperor Level 6 Viper Spirits

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.85-105


BeakYung The White Viper BeakYung The White Viper

เลเวล :

105 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : Dungeon Tomb of Qin-Shi Emperor Level 6 Viper Spirits

comment?>