China

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.1-20


Weasel Weasel

เลเวล :

5 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : China

comment?>