China

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.1-20


Broken Stone Ghost Broken Stone Ghost

เลเวล :

8 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ระยะประชิด
อยู่ในแผนที่ : China

comment?>