China

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.1-20


Yeoha Yeoha

เลเวล :

10 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : China

comment?>