China

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.1-20


Young Tiger Young Tiger

เลเวล :

13 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : China

comment?>