China

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.1-20


White Tiger White Tiger

เลเวล :

18 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : China

comment?>