Western China

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.19-30


Chakji Worker Chakji Worker

เลเวล :

19 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : Western China

comment?>