Western China

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.19-30


Chakji Chakji

เลเวล :

20 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : Western China

comment?>