Western China

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.19-30


Hyungno Ghost solider Hyungno Ghost solider

เลเวล :

23 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : Western China

comment?>