Western China

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.19-30


Hyungno Ghost Hyungno Ghost

เลเวล :

24 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : Western China

comment?>