Western China

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.19-30


Meek Gun Powder Meek Gun Powder

เลเวล :

27 ลักษณะการโจมตี : เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : Western China

comment?>