Western China

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.19-30


Hyeongcheon Hyeongcheon

เลเวล :

30 ลักษณะการโจมตี : เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ระยะประชิด
อยู่ในแผนที่ : Western China

comment?>