Asia Minor

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.21-30


Pirate Brigand Pirate Brigand

เลเวล :

23 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : Asia Minor

comment?>