Europe

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.1-24


Logos Baroi Logos Baroi

เลเวล :

7 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : Europe

comment?>