Asia Minor

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.21-30


Dark Wolf Dark Wolf

เลเวล :

24 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ระยะประชิด
อยู่ในแผนที่ : Asia Minor

comment?>