Central Asia

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.31-40


Kukoru Kukoru

เลเวล :

31 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : Central Asia

comment?>