Central Asia

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.31-40


Periton Periton

เลเวล :

32 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : Central Asia

comment?>