Europe

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.1-24

Dow Genetos Dow Genetos

เลเวล :

11 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ระยะประชิด
อยู่ในแผนที่ : Europe
Kiklopes Kiklopes

เลเวล :

12 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ระยะประชิด
อยู่ในแผนที่ : Europe
Dow Genema Dow Genema

เลเวล :

12 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ระยะประชิด
อยู่ในแผนที่ : Europe
Brontes Brontes

เลเวล :

13 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ระยะประชิด
อยู่ในแผนที่ : Europe
Aduna Ladon Aduna Ladon

เลเวล :

14 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : Europe
Polipemos Polipemos

เลเวล :

15 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ระยะประชิด
อยู่ในแผนที่ : Europe
Simos Ladon Simos Ladon

เลเวล :

16 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : Europe
Nemea's Lion Nemea's Lion

เลเวล :

17 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ระยะประชิด
อยู่ในแผนที่ : Europe
Seirenes Seirenes

เลเวล :

18 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : Europe
Tiny Ladon Tiny Ladon

เลเวล :

19 ลักษณะการโจมตี :
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน :
อยู่ในแผนที่ : Europe

Back 123 Next