West Asia

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.70-107

Wing Tribe Attacker Wing Tribe Attacker

เลเวล :

87 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : West Asia
Rocky Rocky

เลเวล :

88 ลักษณะการโจมตี : เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : West Asia
Demon Shaitan Demon Shaitan

เลเวล :

90 ลักษณะการโจมตี : เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : West Asia
Rocki Javanis Rocki Javanis

เลเวล :

95 ลักษณะการโจมตี : เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : West Asia
Rocki Malik Rocki Malik

เลเวล :

99 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : West Asia
Seal Stone of the Essence Seal Stone of the Essence

เลเวล :

100 ลักษณะการโจมตี :
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน :
อยู่ในแผนที่ : West Asia
Salamander the Fire Elemental Salamander the Fire Elemental

เลเวล :

100 ลักษณะการโจมตี : เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : West Asia
Gnome the Earth Elemental Gnome the Earth Elemental

เลเวล :

100 ลักษณะการโจมตี : เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ระยะประชิด
อยู่ในแผนที่ : West Asia
Wing Tribe Duke Wing Tribe Duke

เลเวล :

100 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : West Asia
Undine the Water Elemental Undine the Water Elemental

เลเวล :

100 ลักษณะการโจมตี : เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : West Asia

Back 123 Next