Dungeon Tomb of Qin-Shi Emperor Level 2 Military Camp

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.86-90

Tomb hunter Tomb hunter

เลเวล :

86 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ระยะประชิด
อยู่ในแผนที่ : Dungeon Tomb of Qin-Shi Emperor Level 2 Military Camp
Stone Ghost Stone Ghost

เลเวล :

86 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : Dungeon Tomb of Qin-Shi Emperor Level 2 Military Camp
Tomb Ghost Tomb Ghost

เลเวล :

87 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : Dungeon Tomb of Qin-Shi Emperor Level 2 Military Camp
Tomb Spirit Tomb Spirit

เลเวล :

88 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : Dungeon Tomb of Qin-Shi Emperor Level 2 Military Camp
Royal Soldier Royal Soldier

เลเวล :

88 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ระยะประชิด
อยู่ในแผนที่ : Dungeon Tomb of Qin-Shi Emperor Level 2 Military Camp
Royal Guard Royal Guard

เลเวล :

89 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ระยะประชิด
อยู่ในแผนที่ : Dungeon Tomb of Qin-Shi Emperor Level 2 Military Camp
Royal Warrior Royal Warrior

เลเวล :

90 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ระยะประชิด
อยู่ในแผนที่ : Dungeon Tomb of Qin-Shi Emperor Level 2 Military Camp

1