West Asia Quests – Peak of Roc Mountain

War Supply 2

War Supply 2

สะสม Marks of the Alliance (Will) เพื่อนำมาแลกเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับการต่อสู้
เลเวลที่สามารถรับได้ : 80 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 100
รับที่ : Roc Mountain Townsfolk Anashya
เงื่อนไข : จะต้องมี Marks of the Alliance (Will) อย่างน้อยหนึ่งชิ้นในกระเป๋าสัมภาระ
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด :
ขอบเขต : West Asia Quests – Peak of Roc Mountain
รางวัลตอบแทน : Potion of Will x 3
สามารถทำได้: 0
หมายเหตุ : -