Chinese Quest – Qin-Shi Tomb

Starting NPC

Starting NPC

นำส่งความคิดถึงจากเพื่อนของ Juyeong ไปให้ Juyeong
เลเวลที่สามารถรับได้ : 74 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 84
รับที่ : Juyeong
เงื่อนไข :
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด :
ขอบเขต : Chinese Quest – Qin-Shi Tomb
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -