Chinese Quest – Qin-Shi Tomb

Leegun's Worry 2

Leegun's Worry 2

จับขโมยใน Merchants Guild
เลเวลที่สามารถรับได้ : 75 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 85
รับที่ : Leegun
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Leegun’s Worry 1
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด :
ขอบเขต : Chinese Quest – Qin-Shi Tomb
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, Special item
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -