Blue Berserker Quests (Rank 2)

The Imperial Army's Test 2 (China)

The Imperial Army's Test 2 (China)

เข้ารับการทดสอบเพื่อเรียนรู้วิธีปรับปรุง Blue Berserker Mode ให้ดียิ่งขึ้น
เลเวลที่สามารถรับได้ : 100 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 100
รับที่ : General Sonhyeon
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ New Power (China)
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด :
ขอบเขต : Blue Berserker Quests (Rank 2)
รางวัลตอบแทน : -
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : * ไม่สามารถใช้ม้วนคาถากลับเมือง
* ไม่สามารถใช้การขนส่งใดๆได้
New Challenge (China)

New Challenge (China)

ถามรายละเอียดจาก Miao Xiao Ling เกี่ยวกับการรวบรวม Nether Soul Fragments
เลเวลที่สามารถรับได้ : 100 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 100
รับที่ : General Sonhyeon
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ The Imperial Army’s Test 2 (China)
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด :
ขอบเขต : Blue Berserker Quests (Rank 2)
รางวัลตอบแทน : -
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
Branch of Life (China)

Branch of Life (China)

ผู้เล่นจะต้องรวบรวม Branch of Life ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการซัมมอน Nether Spirit
เลเวลที่สามารถรับได้ : 100 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 100
รับที่ : Exorcist Miaoryeong
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ New Challenge (China)
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Shaur, Goat, Yeoha
ขอบเขต : Blue Berserker Quests (Rank 2)
รางวัลตอบแทน : -
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
Artifact of the Sun God (China)

Artifact of the Sun God (China)

ผู้เล่นจะต้องรวบรวม Artifact of the Sun God ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการซัมมอน Nether Spirit
เลเวลที่สามารถรับได้ : 100 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 100
รับที่ : Niya Remains Specialty Trader Payi
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Branch of Life (China)
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Ishada
ขอบเขต : Blue Berserker Quests (Rank 2)
รางวัลตอบแทน : -
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
Nether Spirit (China)

Nether Spirit (China)

ผู้เล่นจะต้องรวบรวม Soul Fragments จาก Nether Spirit
เลเวลที่สามารถรับได้ : 100 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 100
รับที่ : Exorcist Miaoryeong
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Artifact of the Sun God (China)
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด :
ขอบเขต : Blue Berserker Quests (Rank 2)
รางวัลตอบแทน : -
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : * ไม่สามารถใช้ม้วนคาถากลับเมือง
* ไม่สามารถใช้การขนส่งใดๆได้
* จะต้องปราบ Nether Spirit ใน Berserker Mode จึงจะได้ Soul Fragments
New Growth (China)

New Growth (China)

นำ Nether Soul Fragment ไปมอบให้ General Sonhyeon
เลเวลที่สามารถรับได้ : 100 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 100
รับที่ : Exorcist Miaoryeong
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Nether Spirit (China)
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด :
ขอบเขต : Blue Berserker Quests (Rank 2)
รางวัลตอบแทน : Blue Berserker Mode Level 2
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
The Army's Test 2 (Europe)

The Army's Test 2 (Europe)

เข้ารับการทดสอบเพื่อเรียนรู้วิธีปรับปรุง Blue Berserker Mode ให้ดียิ่งขึ้น
เลเวลที่สามารถรับได้ : 100 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 100
รับที่ : General Ratchel
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ New Power (Europe)
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด :
ขอบเขต : Blue Berserker Quests (Rank 2)
รางวัลตอบแทน : -
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : * ไม่สามารถใช้ม้วนคาถากลับเมือง
* ไม่สามารถใช้การขนส่งใดๆได้
New Challenge (Europe)

New Challenge (Europe)

สอบถาม Sunset Witch เกี่ยวกับการรวบรวม Nether Soul Fragments.
เลเวลที่สามารถรับได้ : 100 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 100
รับที่ : General Ratchel
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Army’s Test 2 (Europe)
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด :
ขอบเขต : Blue Berserker Quests (Rank 2)
รางวัลตอบแทน : -
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
Branch of Life (Europe)

Branch of Life (Europe)

ผู้เล่นจะต้องรวบรวม Branch of Life ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการซัมมอน Nether Spirit
เลเวลที่สามารถรับได้ : 100 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 100
รับที่ : Sunset Witch
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ New Challenge (Europe)
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Shaur, Goat, Yeoha
ขอบเขต : Blue Berserker Quests (Rank 2)
รางวัลตอบแทน : -
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
Artifact of the Sun God (Europe)

Artifact of the Sun God (Europe)

ผู้เล่นจะต้องรวบรวม Artifact of the Sun God ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการซัมมอน Nether Spirit
เลเวลที่สามารถรับได้ : 100 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 100
รับที่ : Sunset Witch
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Branch of Life (Europe)
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Ishada
ขอบเขต : Blue Berserker Quests (Rank 2)
รางวัลตอบแทน : -
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -

12 Next