West Asia Quests – Peak of Roc Mountain

Loot Exchange (Essence of Undine)

Loot Exchange (Essence of Undine)

ตามล่า Essence of Undine 3 อัน เพื่อใช้ ชำระล้างกลุ่มพลังงานที่ล้อมรอบ nephrite อยู่
เลเวลที่สามารถรับได้ : 80 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 100
รับที่ : Refinery Chief Pajab
เงื่อนไข : จะต้องมี Essence of Undine ในกระเป๋าสัมภาระ
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Undine the Water Elemental
ขอบเขต : West Asia Quests – Peak of Roc Mountain
รางวัลตอบแทน : Alchemy Stone of the Abyss
สามารถทำได้: 0
หมายเหตุ : -
Loot Exchange (Essence of Salamander)

Loot Exchange (Essence of Salamander)

ตามล่า Essence of Salamander 3 อัน เพื่อใช้ ชำระล้างกลุ่มพลังงานที่ล้อมรอบ nephrite อยู่
เลเวลที่สามารถรับได้ : 80 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 100
รับที่ : Refinery Chief Pajab
เงื่อนไข : จะต้องมี Essence of Salamander ในกระเป๋าสัมภาระ
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Salamander the Fire Elemental
ขอบเขต : West Asia Quests – Peak of Roc Mountain
รางวัลตอบแทน : Alchemy Stone of the Incandescence
สามารถทำได้: 0
หมายเหตุ : -
Loot Exchange (Essence of Sylph)

Loot Exchange (Essence of Sylph)

ตามล่า Essence of Sylph 3 อัน เพื่อใช้ ชำระล้างกลุ่มพลังงานที่ล้อมรอบ nephrite อยู่
เลเวลที่สามารถรับได้ : 80 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 100
รับที่ : Refinery Chief Pajab
เงื่อนไข : จะต้องมี Essence of Sylph ในกระเป๋าสัมภาระ
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Sylph the Wind Elemental
ขอบเขต : West Asia Quests – Peak of Roc Mountain
รางวัลตอบแทน : Alchemy Stone of the Abstraction
สามารถทำได้: 0
หมายเหตุ : -
Loot Exchange (Essence of Gnome)

Loot Exchange (Essence of Gnome)

ตามล่า Essence of Gnome 3 อัน เพื่อใช้ ชำระล้างกลุ่มพลังงานที่ล้อมรอบ nephrite อยู่
เลเวลที่สามารถรับได้ : 80 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 100
รับที่ : Refinery Chief Pajab
เงื่อนไข : จะต้องมี Essence of Gnome ในกระเป๋าสัมภาระ
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Gnome the Earth Elemental
ขอบเขต : West Asia Quests – Peak of Roc Mountain
รางวัลตอบแทน : Alchemy Stone of the Powerful Heart
สามารถทำได้: 0
หมายเหตุ : -

Back 12