Race & Skill

Blackrogue-Chinese Race Bicheon Swordmanship Heuksal Spearmanship Pacheon Bowmanship Cold Force Mastery Lightning Force Mastery Fire Force Mastery Force Power Mastery

Force Mastery

Force Power Mastery

Natural Therapy Series
Natural Therapy Series
กลุ่มสกิลป้องกันของ Force Power Mastery
Harmony Therapy Harmony Therapy
สร้างวงเวทย์ขึ้น ทำให้มอนสเตอร์ประเภทโจมตีก่อนไม่สนใจผู้เล่นที่อยู่ในวงเวทย์นี้ และยังเพิ่มอัตราการฟื้นฟู HP/MP ของผู้เล่น วงเวทย์ไม่ส่งผลกับมอนสเตอร์ประเภท Champion,Giant,Elite และมอนสเตอร์เฉพาะทางบางชนิด
Adaptation Therapy Adaptation Therapy
สร้างวงเวทย์ขึ้น ทำให้มอนสเตอร์ประเภทโจมตีก่อนไม่สนใจผู้เล่นที่อยู่ในวงเวทย์นี้ และยังเพิ่มอัตราการฟื้นฟู HP/MP ของผู้เล่น วงเวทย์ไม่ส่งผลกับมอนสเตอร์ประเภท Champion,Giant,Elite และมอนสเตอร์เฉพาะทางบางชนิด
Whole Therapy Whole Therapy
สร้างวงเวทย์ขึ้น ทำให้มอนสเตอร์ประเภทโจมตีก่อนไม่สนใจผู้เล่นที่อยู่ในวงเวทย์นี้ และยังเพิ่มอัตราการฟื้นฟู HP/MP ของผู้เล่น วงเวทย์ไม่ส่งผลกับมอนสเตอร์ประเภท Champion,Giant,Elite และมอนสเตอร์เฉพาะทางบางชนิด
Source Therapy Source Therapy
สร้างวงเวทย์ขึ้น ทำให้มอนสเตอร์ประเภทโจมตีก่อนไม่สนใจผู้เล่นที่อยู่ในวงเวทย์นี้ และยังเพิ่มอัตราการฟื้นฟู HP/MP ของผู้เล่น วงเวทย์ไม่ส่งผลกับมอนสเตอร์ประเภท Champion,Giant,Elite และมอนสเตอร์เฉพาะทางบางชนิด