Race & Skill

Blackrogue-European Race Warrior Rouge Wizard Warlock Bard Cleric

Melee Mastery

Rouge

Mask Change
Mask Change
กลุ่มทักษะแปลงโฉมเพื่อแทรกซึมโจมตีศัตรู
Monster Mask Monster Mask
แปลงกายเป็นมอนสเตอร์ระดับต่ำที่ตนเองกำจัดและใช้สกิลของมอนสเตอร์นั้นๆ ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง
Duplicate Duplicate
แปลงโฉมเป็นเป้าหมายที่ตัวเองเลือกไว้ (ใช้กับผู้เล่นด้วยกัน) จะกลับสู่ร่างเดิมเมื่อ ใช้สกิล/เปลี่ยนฉาก/ถูกฆ่าตาย (จำกัดเลเวล 60)
ฺBeast Mask ฺBeast Mask
แปลงกายเป็นมอนสเตอร์ระดับสูงที่ตนเองกำจัดและใช้สกิลของมอนสเตอร์นั้นๆ ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง
Sable Duplicate Sable Duplicate
แปลงโฉมเป็นเป้าหมายที่ตัวเองเลือกไว้ (ใช้กับผู้เล่นด้วยกัน) จะกลับสู่ร่างเดิมเมื่อ ใช้สกิล/เปลี่ยนฉาก/ถูกฆ่าตาย (จำกัดเลเวล120)