Race & Skill

Blackrogue-European Race Warrior Rouge Wizard Warlock Bard Cleric

Melee Mastery

Rouge

Dagger Charge
Dagger Charge
กลุ่มสกิลเสริมการโจมตีของอาวุธจำพวกมีด
Spinning Spinning
เพิ่มระยะการโจมตีต่อเนื่อง
Wounds Wounds
โจมตีศัตรูลดการโจมตีทางกายภาพลง
Scud Scud
เพิ่มระยะเวลาของสกิลที่เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่
Screw Screw
โจมตีศัตรูอย่างรุนแรงทำให้ศัตรูมีโอกาสติดสถานะมึนงง
Combo Blow Combo Blow
โจมตีต่อเนื่อง 3 ครั้ง
Prick Prick
ใช้ HP มาเพิ่มพลังในการโจมตี จะใช้สกิลนี้ไมได้ถ้า HP ต่ำกว่า 10%
Mortal Wounds Mortal Wounds
โจมตีต่อเนื่อง 3 ครั้ง ที่จุดอ่อนของศัตรู
Butterfly Blow Butterfly Blow
โจมตีศัตรูด้วยความรวดเร็วและสงบเงียบดุจผีเสื้อ เพื่อไม่ให้ศัตรูรู้ตัว