Race & Skill

Blackrogue-European Race Warrior Rouge Wizard Warlock Bard Cleric

Caster mastery

Wizard

Earth Mentalist
Earth Mentalist
กลุ่มสกิลโจมตีด้วยธาตุดิน
Ground Charge Ground Charge
ใช้พลังงานจากพื้นดินโจมตีศัตรู สร้างความเสียหายรอบตัวผู้ใช้
Root Root
ตรึงศัตรูไว้กับพื้น
Earth Shock Earth Shock
ระเบิดดิน โจมตีศัตรูที่อยู่ด้านหน้า และมีโอกาส ที่ศัตรูจะติดสถานะ มึนงง
Earth Barrier Earth Barrier
สร้างโล่ดิน ป้องกันการโจมตีกายภาพ แสดงผลรอบตัวผู้ใช้นาน 20 วินาที
Ground Rave Ground Rave
แยกแผ่นดินออก สร้างความเสียหาย รอบตัวผู้ใช้
Mesh Root Mesh Root
ทำให้ศัตรูด้านหน้าถูกตรึงอยู่กับที่ (โอกาสสำเร็จ 80% แสดงผลนาน 10 วินาที)
Earth Quake Earth Quake
โจมตีศัตรูด้านหน้าและมีโอกาส 30% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะมึนงง
Earth Fence Earth Fence
สร้างโล่ดิน ป้องกันการโจมตีกายภาพ แสดงผลรอบตัวผู้ใช้นาน 20 วินาที