Race & Skill

Blackrogue-European Race Warrior Rouge Wizard Warlock Bard Cleric

Caster mastery

Wizard

Lightning Mentalist
Lightning Mentalist
กลุ่มสกิลโจมตีด้วยธาตุสายฟ้า
Lighting Bolt Lighting Bolt
ยิงธนูสายฟ้าใส่ศัตรู มีโอกาสที่ศัตรูจะติดสถานะ ช็อก
Lighting Shock Lighting Shock
ใช้กระแสไฟช็อตใส่ ศัตรู มีโอกาสทำให้เกิดสถานะ กลัว (ไม่สามารถโจมตีเราได้) ชั่วระยะเวลาหนึ่ง
Charged Wind Charged Wind
ส่งกระแสไฟฟ้า สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 6 ครั้ง มีโอกาสที่ศัตรูจะกระเด็นถอยหลัง และติดสถานะ ช็อก
Teleport Teleport
เคลื่อนย้ายไปรอบๆ บริเวณเดียวกันโดยการวาร์ป.
Chain Lightning Chain Lightning
โจมตีด้วยฟ้าผ่าใส่ศัตรูมีโอกาสที่ศัตรูจะเกิดสถานะช็อค (หลายเป้าหมาย)
Lightning Impact Lightning Impact
กระจายกระแสไฟออกมารอบตัว โจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ มีโอกาสทีศัตรูจะติดสถานะ กลัว
Charged Squall Charged Squall
ปล่อยกระแสไฟฟ้าโจมตีศัตรูสร้างความเสียหายต่อเนื่อง 6 ครั้ง และมีโอกาสทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง และติดสถานะ ช็อก
Aerial Teleport Aerial Teleport
เคลื่อนย้ายไปรอบๆ บริเวณเดียวกันโดยการวาร์ประดับสูง