Race & Skill

Blackrogue-European Race Warrior Rouge Wizard Warlock Bard Cleric

Caster mastery

Warlock

Mind Control
Mind Control
กลุ่มสกิลสนับสนุนการโจมตีเวทย์
Dark Seed Dark Seed
พลังเวทมนต์เพิ่มขึ้น
Strap Strap
ระยะเวลาการแสดงผลของสถานะผิดปกติเพิ่มขึ้น