Race & Skill

Blackrogue-European Race Warrior Rouge Wizard Warlock Bard Cleric

Melee Mastery

Warrior

One-handed Lord
One-handed Lord
กลุ่มสกิลเสริมอาวุธจำพวกดาบมือเดียว
One-hand Arms One-hand Arms
เพิ่มพลังโจมตีของดาบมือเดียว
Power Shield Power Shield
เพิ่มพลังป้องกันด้วยโล่
Blockade Blockade
เรียนรู้การบล๊อคการต่อสู้ของศัตรู
Critical Void Critical Void
ป้องกันจุดอ่อนของตนเอง จากการโจมตีอย่างรุนแรงของศัตรู