Race & Skill

Blackrogue-European Race Warrior Rouge Wizard Warlock Bard Cleric

Buffer Mastery

Bard

Bards Dream
Bards Dream
กลุ่มสกิลสนับสนุนการโจมตีเวทย์
Vibration Vibration
เพิ่มพลังโจมตีด้วยเวทมนต์เมื่อถืออาวุธประเภทพิณ
Echo Echo
เพิ่มระยะการโจมตีของเวทมนต์เมื่อถืออาวุธประเภทพิณ
Music Life Music Life
ลดอัตราการสิ้นเปลือง MP เมื่อใช้สกิล
Prism Prism
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น