Race & Skill

Blackrogue-European Race Warrior Rouge Wizard Warlock Bard Cleric

Buffer Mastery

Cleric

Blessed Recovery
Blessed Recovery
สกิลรักษาผู้คนด้วยพลังขั้นสูงจากพระเจ้า
Bless Spell Bless Spell
เพิ่มพลังป้องกัน,พลังป้องกันเวทมนต์ อย่างมากให้สมาชิกปาร์ตี้ แสดงผลรอบตัวผู้ใช้ (8 เป้าหมาย)
Recovery Recovery
ฟื้นฟู HP อย่างมหาศาลให้สมาชิกในปาร์ตี้
Recovery Division Recovery Division
ทำให้ HP ของเป้าหมายฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง แสดงผลนาน 5 นาที
Group Recovery Group Recovery
ฟื้นฟู HP อย่างมากของสมาชิกปาร์ตี้ที่อยู่ด้านหน้า
Holy Recovery Holy Recovery
ฟื้นฟู HP อย่างมหาศาลแก่เป้าหมาย
Holy Recovery Division Holy Recovery Division
ฟื้นฟู HP ของเป้าหมาย แสดงผลรอบตัวผู้ใช้
Holy Group Recovery Holy Group Recovery
ฟื้นฟู HP สมาชิกปาร์ตี้อย่างมหาศาล แสดงผลรอบตัวผู้ใช้ (8 เป้าหมาย)