Race & Skill

Blackrogue-European Race Warrior Rouge Wizard Warlock Bard Cleric

Buffer Mastery

Cleric

Glory
Glory
ใช้ความเชื่อของพวกเขาเพื่อรักษาและปกป้องสมาชิกจากความชั่วร้าย
Charity Charity
เพิ่ม STR INT พลังป้องกันทางกายภาพ และพลังป้องกันเวทมนต์ ให้เป้าหมาย และมีโอกาส 50% ที่จะรักษาสถานะ อ่อนแอ ให้เป้าหมาย
Glory Armor Glory Armor
เพิ่มพลังป้องกันทางกายภาพให้เป้าหมาย
Favor Armor Favor Armor
เพิ่มพลังป้องกันเวทมนต์ให้เป้าหมาย