Race & Skill

Blackrogue-European Race Warrior Rouge Wizard Warlock Bard Cleric

Melee Mastery

Warrior

Dual Axe
Dual Axe
กลุ่มสกิลเสริมการโจมตีของอาวุธจำพวกขวาน
Down Cross Down Cross
เพิ่มพลังโจมตี และถ้าโจมตีศัตรูล้มจะเพิ่มความเสียหายให้แก่ศัตรูมากขึ้น
Double Twist Double Twist
โจมตีศัตรูสองครั้งอย่างรวดเร็ว
Axis Quiver Axis Quiver
โจมตีลงพื้นทำให้ศัตรูบริเวณรอบๆ อ่อนแอลง
Dual Counter Dual Counter
ทำให้ศัตรูแถวหน้า ชะงัก เชื่องช้าหรือติดสถานะหลับ
Crisis Rush Crisis Rush
ใช้ HP มาเพิ่มพลังในการโจมตี จะใช้สกิลนี้ไมได้ถ้า HP ต่ำกว่า 10%
Sudden Twist Sudden Twist
โจมตีอย่างรวดเร็วทำให้ศัตรูติดสถานะผิดปกติ
Deadly Counter Deadly Counter
โจมตีแบบคริติคอลเมื่อศัตรูอยู่ในสถานะป้องกัน การโจมตีจะได้ผลยิ่งขึ้นถ้าศัตรูอยู่ในสถานะผิดปกติ
Crucial Rush Crucial Rush
ใช้เลือดปลุกพลังของตน ทำให้โจมตีได้อย่างรุนแรง 5 ครั้ง ใช้สกิลไม่ได้ถ้า HP ต่ำกว่า 10%