Race & Skill

Blackrogue-Chinese Race Bicheon Swordmanship Heuksal Spearmanship Pacheon Bowmanship Cold Force Mastery Lightning Force Mastery Fire Force Mastery Force Power Mastery

Force Mastery

Lightning Force Mastery

Wind Walk Series
Wind Walk Series
กลุ่มสกิลเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่
Grass Walk - Flow Grass Walk - Flow
ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น เลเวลสกิลที่มากช่วยให้เคลื่อนที่เร็วขึ้นและนานขึ้น
Ghost Walk - Phantom Ghost Walk - Phantom
เคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วไปยังพื้นที่ใกล้เคียง(Teleport) เลเวลที่มากขึ้นส่งผลให้ระยะทางเพิ่มขึ้น
Grass Walk - Speed Grass Walk - Speed
ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น เลเวลสกิลที่มากช่วยให้เคลื่อนที่เร็วขึ้นและนานขึ้น
Ghost Walk - Shadow Ghost Walk - Shadow
เคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วไปยังพื้นที่ใกล้เคียง(Teleport) เลเวลที่มากขึ้นส่งผลให้ระยะทางเพิ่มขึ้น