Race & Skill

Blackrogue-Chinese Race Force Power Mastery Fire Force Mastery Pacheon Bowmanship Lightning Force Mastery Heuksal Spearmanship Cold Force Mastery Bicheon Swordmanship

ชาวจีน

ตัวละครชาวจีนนั้นจะมีส่วนอาวุธชุดเกาะต่างๆสามารถสวมใส่ได้อย่างอิสระ โดยจะมีข้อกำหนดด้วยระดับเลเวลของตัวละครเท่านั้น ซึ่งตัวละครชาวจีนจะไม่มีการแบ่งสายอาวุธและชุดเกราะ โดยทุกคนสามารถที่จะใช้อาวุธและชุดเกาะได้ทุกชนิด ด้านอาชีพของชาวจีนก็ไม่มีการแบ่งเป็นอาชีพเหมือนทางฝั่งยุโรป แต่จะมีการแบ่งสกิลตาม อาวุธที่ใช้ และ จุดเด่นอีกอย่างของชาวจีนก็คือ สกิลพลังปราณ นั้นเอง

Force Mastery

Force Power Mastery

Self Heal Series
Self Heal Series
กลุ่มสกิลฟื้นฟู HP ตนเอง
Self Breathe Heal Self Breathe Heal
ฮีลตัวเอง เลเวลที่มากขึ้นทำให้ฟื้นฟู HP ได้มากขึ้น
Self Force Heal Self Force Heal
ฮีลตัวเอง เลเวลที่มากขึ้นทำให้ฟื้นฟู HP ได้มากขึ้น
Self Wounds Heal Self Wounds Heal
ฮีลตัวเอง เลเวลที่มากขึ้นทำให้ฟื้นฟู HP ได้มากขึ้น
Self Vital Heal Self Vital Heal
ฮีลตัวเอง เลเวลที่มากขึ้นทำให้ฟื้นฟู HP ได้มากขึ้น
Self Breathing Heal Self Breathing Heal
ฮีลตัวเอง เลเวลที่มากขึ้นทำให้ฟื้นฟู HP ได้มากขึ้น
Force Cure Series
Force Cure Series
กลุ่มสกิลแก้ไขสถานะและอาการผิดปรกติของเป้าหมาย
Force Cure - Poison Force Cure - Poison
รักษาอาการผิดปรกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเป้าหมาย (ทั้งตนเองและคนอื่น)
Force Cure - Body Force Cure - Body
รักษาอาการผิดปรกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเป้าหมาย (ทั้งตนเองและคนอื่น)
Force Cure - Condition Force Cure - Condition
รักษาอาการผิดปรกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเป้าหมาย (ทั้งตนเองและคนอื่น)
Force Cure - Vital Force Cure - Vital
รักษาอาการผิดปรกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเป้าหมาย (ทั้งตนเองและคนอื่น)
Force Cure - Meditation Force Cure - Meditation
รักษาอาการผิดปรกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเป้าหมาย (ทั้งตนเองและคนอื่น)
Cure Therapy Series
Cure Therapy Series
กลุ่มสกิลแก้ไขอาการผิดปรกติแบบกลุ่ม
Cure Theray - Pure Cure Theray - Pure
แก้ไขอาการผิดปรกติ (Weakening / Restristion / Cure Effect) ให้กับเป้าหมายโดยรอบในระยะ 20 เมตร หรือสูงสุดไม่เกิน 8 คน
Cure Theray - Protection Cure Theray - Protection
แก้ไขอาการผิดปรกติ (Weakening / Restristion / Cure Effect) ให้กับเป้าหมายโดยรอบในระยะ 20 เมตร หรือสูงสุดไม่เกิน 8 คน
Cure Theray - Clarity Cure Theray - Clarity
แก้ไขอาการผิดปรกติ (Weakening / Restristion / Cure Effect) ให้กับเป้าหมายโดยรอบในระยะ 20 เมตร หรือสูงสุดไม่เกิน 8 คน
Heal Series
Heal Series
กลุ่มสกิลฟื้นฟูค่า HP ของเป้าหมาย
Heal - Medical Hand Heal - Medical Hand
ฟื้นฟู HP ของเป้าหมาย เลเวลที่เพิ่มขึ้นทำให้สามารถฟื้นฟู HP ได้มากขึ้น
Heal - Ghost Hand Heal - Ghost Hand
ฟื้นฟู HP ของเป้าหมาย เลเวลที่เพิ่มขึ้นทำให้สามารถฟื้นฟู HP ได้มากขึ้น
Heal - Taoist Hand Heal - Taoist Hand
ฟื้นฟู HP ของเป้าหมาย เลเวลที่เพิ่มขึ้นทำให้สามารถฟื้นฟู HP ได้มากขึ้น
Heal - Mysterious Hand Heal - Mysterious Hand
ฟื้นฟู HP ของเป้าหมาย เลเวลที่เพิ่มขึ้นทำให้สามารถฟื้นฟู HP ได้มากขึ้น
Heal - Full Hand Heal - Full Hand
ฟื้นฟู HP ของเป้าหมาย เลเวลที่เพิ่มขึ้นทำให้สามารถฟื้นฟู HP ได้มากขึ้น
Rebirth Art Series
Rebirth Art Series
กลุ่มสกิลชุบชีวิต
Soul Rebirth Art Soul Rebirth Art
ชุบผู้เล่นที่ตายแล้วให้ฟื้นขึ้นอีกรอบ พร้อม HP และ MP 10% และเรียกคืน EXP ที่เสียไปบางส่วน เลเวลสกิลที่มากขึ้นทำให้สามารถชุบผู้เล่นที่เลเวลสูงขึ้นและเรียกคืน EXP ได้มากขึ้น
Ghost Rebirth Art Ghost Rebirth Art
ชุบผู้เล่นที่ตายแล้วให้ฟื้นขึ้นอีกรอบ พร้อม HP และ MP 20% และเรียกคืน EXP ที่เสียไปบางส่วน เลเวลสกิลที่มากขึ้นทำให้สามารถชุบผู้เล่นที่เลเวลสูงขึ้นและเรียกคืน EXP ได้มากขึ้น
Spirit Rebirth Art Spirit Rebirth Art
ชุบผู้เล่นที่ตายแล้วให้ฟื้นขึ้นอีกรอบ พร้อม HP และ MP 30% และเรียกคืน EXP ที่เสียไปบางส่วน เลเวลสกิลที่มากขึ้นทำให้สามารถชุบผู้เล่นที่เลเวลสูงขึ้นและเรียกคืน EXP ได้มากขึ้น
Return Rebirth Art Return Rebirth Art
ชุบผู้เล่นที่ตายแล้วให้ฟื้นขึ้นอีกรอบ พร้อม HP และ MP 40% และเรียกคืน EXP ที่เสียไปบางส่วน เลเวลสกิลที่มากขึ้นทำให้สามารถชุบผู้เล่นที่เลเวลสูงขึ้นและเรียกคืน EXP ได้มากขึ้น
Natural Therapy Series
Natural Therapy Series
กลุ่มสกิลป้องกันของ Force Power Mastery
Harmony Therapy Harmony Therapy
สร้างวงเวทย์ขึ้น ทำให้มอนสเตอร์ประเภทโจมตีก่อนไม่สนใจผู้เล่นที่อยู่ในวงเวทย์นี้ และยังเพิ่มอัตราการฟื้นฟู HP/MP ของผู้เล่น วงเวทย์ไม่ส่งผลกับมอนสเตอร์ประเภท Champion,Giant,Elite และมอนสเตอร์เฉพาะทางบางชนิด
Adaptation Therapy Adaptation Therapy
สร้างวงเวทย์ขึ้น ทำให้มอนสเตอร์ประเภทโจมตีก่อนไม่สนใจผู้เล่นที่อยู่ในวงเวทย์นี้ และยังเพิ่มอัตราการฟื้นฟู HP/MP ของผู้เล่น วงเวทย์ไม่ส่งผลกับมอนสเตอร์ประเภท Champion,Giant,Elite และมอนสเตอร์เฉพาะทางบางชนิด
Whole Therapy Whole Therapy
สร้างวงเวทย์ขึ้น ทำให้มอนสเตอร์ประเภทโจมตีก่อนไม่สนใจผู้เล่นที่อยู่ในวงเวทย์นี้ และยังเพิ่มอัตราการฟื้นฟู HP/MP ของผู้เล่น วงเวทย์ไม่ส่งผลกับมอนสเตอร์ประเภท Champion,Giant,Elite และมอนสเตอร์เฉพาะทางบางชนิด
Source Therapy Source Therapy
สร้างวงเวทย์ขึ้น ทำให้มอนสเตอร์ประเภทโจมตีก่อนไม่สนใจผู้เล่นที่อยู่ในวงเวทย์นี้ และยังเพิ่มอัตราการฟื้นฟู HP/MP ของผู้เล่น วงเวทย์ไม่ส่งผลกับมอนสเตอร์ประเภท Champion,Giant,Elite และมอนสเตอร์เฉพาะทางบางชนิด
Vital Spot Attack Series
Vital Spot Attack Series
กลุ่มสกิลลดความสามารถของเป้าหมาย
Vital Spot - Muscle Vital Spot - Muscle
ลด Parry ของเป้าหมาย เลเวลที่สูงขึ้นทำให้ลดได้มากขึ้น
Vital Spot - Spirit Vital Spot - Spirit
ลดค่า Hit ของเป้าหมายลง เลเวลที่สูงขึ้นทำให้ลดได้มากขึ้น
Vital Spot - Body Vital Spot - Body
ลด Def ของเป้าหมาย นาน 30 วินาที เลเวลที่สูงขึ้นทำให้ลดได้มากขึ้น
Vital Spot - Mind Vital Spot - Mind
ลด Mdef ของเป้าหมาย เลเวลที่สูงขึ้นทำให้ลดได้มากขึ้น
Vital Spot - Zero Vital Spot - Zero
ส่งผลสถานะผิดปรกติกับร่างกายของเป้าหมายโดยตรง มีผลกับความแรงของการโจมตีด้วยเวทย์ของเป้าหมาย
Vital Spot - Brain Vital Spot - Brain
ส่งผลสถานะผิดปรกติกับเป้าหมายโดยตรง มีผลให้ความสามารถในการป้องกันลดลง
Vital Spot - Faint Vital Spot - Faint
ส่งผลให้เป้าหมายติด Stun นาน 5 วินาที
Force Increasing Series (Passive)
Force Increasing Series (Passive)
กลุ่มสกิลเสริมความสามารถแบบติดตัวของ Force Power Mastery
Force Increasing Force Increasing
เพิ่มค่า Max MP

1