ตั้งเฮี้ยงฮวงตั้งเฮี้ยงฮวง
โต่วลั้งโต่วลั้ง
โต่วเกียบโต่วเกียบ
เฮ๊งโกวเฮ๊งโกว
อุ้ยเสี่ยวป้ออุ้ยเสี่ยวป้อ
เตี๋ยเมี่ยงเตี๋ยเมี่ยง
งักปุ๊กคุ้งงักปุ๊กคุ้ง
โอวทิฮวยโอวทิฮวย
เต็งชุนชิวเต็งชุนชิว
กีเปียงหยังกีเปียงหยัง
แม่ชีมิกจ้อแม่ชีมิกจ้อ
อ้วงเซ็งจี้อ้วงเซ็งจี้
แฮ่เซาะงี้แฮ่เซาะงี้
ยิ่มเอี่ยงเอี้ยงยิ่มเอี่ยงเอี้ยง
คูชู่กีคูชู่กี
จิวจี้เยียกจิวจี้เยียก
ก๊วยเซียงก๊วยเซียง
อาเฟยอาเฟย
คงเจี้ยนคงเจี้ยน
จิ้นบ้อเมี่ยจิ้นบ้อเมี่ย
เซ่งคุนเซ่งคุน
ฮ้วงเอี้ยวฮ้วงเอี้ยว
บ๊วยทิวฮวงบ๊วยทิวฮวง
หลี่มกโช้วหลี่มกโช้ว
โต่วแอะโต่วแอะ
ฮวยบ่อข่วยฮวยบ่อข่วย
เซียวฮื้อยี้เซียวฮื้อยี้
มู่หยงฟู่มู่หยงฟู่
ต้วนเหยียนชิ่งต้วนเหยียนชิ่ง
นางพญาผมขาวนางพญาผมขาว
โอ้วเจ่กตอโอ้วเจ่กตอ
สมณะคิ้วเหลืองสมณะคิ้วเหลือง
ค้างคาวปีกเขียวค้างคาวปีกเขียว
ต้วนเจิ้งฉุนต้วนเจิ้งฉุน
เสวียนขู่เสวียนขู่
คิ้วโชยยิ่มคิ้วโชยยิ่ม
หลี่ซื่อหลี่ซื่อ
ฉวนกว้านชิงฉวนกว้านชิง
ลิ้มเซียนยี้ลิ้มเซียนยี้
อาจื่ออาจื่อ
ซูซิงเหอซูซิงเหอ
โหยวตั้นจือโหยวตั้นจือ
เสวียนม่อเสวียนม่อ
เสวียนหนานเสวียนหนาน
เฮี้ยงชื่อเฮี้ยงชื่อ
กัวซงหยางกัวซงหยาง
ฮึงทีเจี่ยฮึงทีเจี่ย
มังกรเสื้อม่วงมังกรเสื้อม่วง
หวังฮูหยินหวังฮูหยิน
เอี้ยเซียวเอี้ยเซียว