คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็นคัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น
วิชาเคลื่อนย้ายชีพจรวิชาเคลื่อนย้ายชีพจร
วิชาบุปผาโศกวิชาบุปผาโศก
วิชาต้านลมสราญวิชาต้านลมสราญ
คัมภีร์อมตะคัมภีร์อมตะ
พลังเทพไร้ลักษณ์พลังเทพไร้ลักษณ์
วิชาบรรจบมีแต่เราเอกะวิชาบรรจบมีแต่เราเอกะ
คัมภีร์เทพสาดส่องคัมภีร์เทพสาดส่อง
เคล็ดกระบี่เทพตำหนักเคล็ดกระบี่เทพตำหนัก
ท่าเท้าท่องคลื่นท่าเท้าท่องคลื่น
กำเนิดวิชาอาภรณ์วิหารกำเนิดวิชาอาภรณ์วิหาร
เคล็ดลับธรณีใหญ่เคล็ดลับธรณีใหญ่
วิชาสองมือขัดแย้งวิชาสองมือขัดแย้ง
คัมภีร์ล้างไขกระดูกคัมภีร์ล้างไขกระดูก
คัมภีร์เก้าอิมคัมภีร์เก้าอิม
พลังเหยียบหิมะไร้รอยพลังเหยียบหิมะไร้รอย
วิชาดาวตกนอกฟ้าวิชาดาวตกนอกฟ้า
พลังกลับชีพจรพลังกลับชีพจร
วิชาจิตปราณวิชาจิตปราณ
วิชาสลายพลังวิชาสลายพลัง
วิชาบุรุษเห็นไม่ได้วิชาบุรุษเห็นไม่ได้
บันทึกเงาโพธิ์สัตย์บันทึกเงาโพธิ์สัตย์
พลังนาคคชสารบัญญาบารมีพลังนาคคชสารบัญญาบารมี
พลังปราณเหมันต์พลังปราณเหมันต์
วิชาเสื่อมเกียรติวิชาเสื่อมเกียรติ
พลังอรหันต์อัตตาพลังอรหันต์อัตตา
พลังฟ้ากำเนิดพลังฟ้ากำเนิด
คัมภีร์สาวหยกคัมภีร์สาวหยก
พลังวรยุทธร้อยตระกูลพลังวรยุทธร้อยตระกูล
พลังแปรหินพลังแปรหิน
พลังส่งพันลี้พลังส่งพันลี้
วิชาเทพท่องร้อยแปรวิชาเทพท่องร้อยแปร
พลังบิดชีพจรพลังบิดชีพจร
วิชาห้าธาตุอัศจรรย์วิชาห้าธาตุอัศจรรย์
พลังหนีชิวพลังหนีชิว
พลังลอยน้ำพลังลอยน้ำ
พลังเต่าจำศีลพลังเต่าจำศีล
วิชาไร้ละโมภวิชาไร้ละโมภ
คัมภีร์รัศมีม่วงคัมภีร์รัศมีม่วง
พลังบันไดเหินนภาพลังบันไดเหินนภา
พลังหลอมฟ้าพลังหลอมฟ้า
พลังเคลื่อนย้ายวิญญาณพลังเคลื่อนย้ายวิญญาณ
พลังเสื้อผ้าเหล็กพลังเสื้อผ้าเหล็ก
พลังเก้าเฮี๊ยงง้อไบ้พลังเก้าเฮี๊ยงง้อไบ้
พลังหลอมฟ้าพลังหลอมฟ้า
วิชาหกกระดูกเก็บเส้นเอ็นวิชาหกกระดูกเก็บเส้นเอ็น
พลังเอี๊ยงบ้อเก๊กพลังเอี๊ยงบ้อเก๊ก
พลังปราบมารศักการะพลังปราบมารศักการะ
พลังเก้าเฮี๊ยงเส้าหลินพลังเก้าเฮี๊ยงเส้าหลิน
พลังจักรวาลซ่อนพลังจักรวาลซ่อน
พลังอิงฟ้าฆ่ามังกรพลังอิงฟ้าฆ่ามังกร
พลังหลอมปราณพลังหลอมปราณ
พลังเก้าเอี๊ยงบู้ตึ้งพลังเก้าเอี๊ยงบู้ตึ้ง
เศษพลังแสงพุทธสาดส่องเศษพลังแสงพุทธสาดส่อง
พลังกระดานเหล็กพลังกระดานเหล็ก