รองเท้าคาเงะ

ยุทธภัณฑ์ เพิ่มป้องกันปณิธาน
  • HP-
  • โจมตีวรยุทธ์-
  • กันวรยุทธ์-
  • โจมตีปณิธาน-
  • กันปณิธาน-
  • โจมตีคาถา-
  • กันคาถา-
  • ตีก่อน-