game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide
Training Shirt Training Shirt
พลังป้องกัน : 14 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 40 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Upper เผ่า : Bellato
Training Core Training Core
พลังป้องกัน : 16 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 45 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Upper เผ่า : Accretia
Training Smock Shirt Training Smock Shirt
พลังป้องกัน : 14 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 40 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Upper เผ่า : Cora
Basic Core Basic Core
พลังป้องกัน : 27 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 46 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Upper เผ่า : Accretia
Smock Shirt Smock Shirt
พลังป้องกัน : 24 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 41 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Upper เผ่า : Cora
Rag Shirt Rag Shirt
พลังป้องกัน : 24 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 41 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Upper เผ่า : Bellato
Light Core Light Core
พลังป้องกัน : 54 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 49 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Upper เผ่า : Accretia
Warrior Smock Shirt Warrior Smock Shirt
พลังป้องกัน : 47 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 43 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Upper เผ่า : Cora
Leather Shirt Leather Shirt
พลังป้องกัน : 47 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 43 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Upper เผ่า : Bellato
Basic Piece Core Basic Piece Core
พลังป้องกัน : 65 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 50 ป้องกันเวทย์ : Fire 7, Water 5, Earth 3, Wind 4
ความสามารถ : ความเร็วในการเคลื่อนที่ +0.1 อาชีพ : ranger
ประเภท : Upper เผ่า : Accretia
Normal Basic Core Normal Basic Core
พลังป้องกัน : 93 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 52 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : warrior
ประเภท : Upper เผ่า : Accretia
Banel Stuff Schmitt Banel Stuff Schmitt
พลังป้องกัน : 61 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 44 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตี 8% เพิ่มพลังโจมตีสายเวทย์ +14 อาชีพ : force
ประเภท : Upper เผ่า : Cora
Raiment Shirt Raiment Shirt
พลังป้องกัน : 57 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 44 ป้องกันเวทย์ : Fire 7, Water 5, Earth 3, Wind 4
ความสามารถ : ความเร็วในการเคลื่อนที่ +0.1 อาชีพ : ranger
ประเภท : Upper เผ่า : Cora
Rust Cordovan Jacket Rust Cordovan Jacket
พลังป้องกัน : 81 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 46 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : warrior
ประเภท : Upper เผ่า : Cora
Silk Schmitt Silk Schmitt
พลังป้องกัน : 61 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 44 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตี 8%, เพิ่มพลังโจมตีสายเวทย์ +14 อาชีพ : force
ประเภท : Upper เผ่า : Bellato
Coles Leather Shirt Coles Leather Shirt
พลังป้องกัน : 57 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 44 ป้องกันเวทย์ : Fire 7, Water 5, Earth 3, Wind 4
ความสามารถ : ความเร็วในการเคลื่อนที่ +0.1 อาชีพ : ranger
ประเภท : Upper เผ่า : Bellato
Normal Parshal Jacket Normal Parshal Jacket
พลังป้องกัน : 81 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 46 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : warrior
ประเภท : Upper เผ่า : Bellato
Normal Piece Core Normal Piece Core
พลังป้องกัน : 103 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 53 ป้องกันเวทย์ : Fire 8, Water 6, Earth 3, Wind 5
ความสามารถ : ความเร็วในการเคลื่อนที่ +0.1 อาชีพ : ranger
ประเภท : Upper เผ่า : Accretia
Stuff Schmitt Stuff Schmitt
พลังป้องกัน : 96 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 47 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตี 8% เพิ่มพลังโจมตีสายเวทย์ +14 อาชีพ : force
ประเภท : Upper เผ่า : Cora
Normal Core Normal Core
พลังป้องกัน : 147 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 56 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : warrior
ประเภท : Upper เผ่า : Accretia

123456789 Next