game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide
Training Landing Training Landing
พลังป้องกัน : 11 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 45 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Shoes เผ่า : Accretia
Training Shoes Training Shoes
พลังป้องกัน : 9 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 40 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Shoes เผ่า : Bellato
Training Smock Shoes Training Smock Shoes
พลังป้องกัน : 9 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 40 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Shoes เผ่า : Cora
Basic Landing Basic Landing
พลังป้องกัน : 19 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 46 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Shoes เผ่า : Accretia
Rag Shoes Rag Shoes
พลังป้องกัน : 17 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 41 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Shoes เผ่า : Bellato
Smock Shoes Smock Shoes
พลังป้องกัน : 17 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 41 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Shoes เผ่า : Cora
Warrior Smock Shoes Warrior Smock Shoes
พลังป้องกัน : 31 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 43 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Shoes เผ่า : Cora
Light Landing Light Landing
พลังป้องกัน : 36 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 49 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Shoes เผ่า : Accretia
Leather Shoes Leather Shoes
พลังป้องกัน : 31 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 43 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Shoes เผ่า : Bellato
Rust Cordovan Galosh Rust Cordovan Galosh
พลังป้องกัน : 54 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 46 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : warrior
ประเภท : Shoes เผ่า : Cora
Silk Shoes Silk Shoes
พลังป้องกัน : 42 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 44 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตี 6%, เพิ่มพลังโจมตีสายเวทย์ +10 อาชีพ : force
ประเภท : Shoes เผ่า : Bellato
Basic Piece Landing Basic Piece Landing
พลังป้องกัน : 48 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 50 ป้องกันเวทย์ : Fire 3, Water 4, Earth 6, Wind 7
ความสามารถ : ความเร็วในการเคลื่อนที่ +0.1 อาชีพ : ranger
ประเภท : Shoes เผ่า : Accretia
Coles Leather Shoes Coles Leather Shoes
พลังป้องกัน : 42 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 44 ป้องกันเวทย์ : Fire 3, Water 4, Earth 6, Wind 7
ความสามารถ : ความเร็วในการเคลื่อนที่ +0.1 อาชีพ : ranger
ประเภท : Shoes เผ่า : Bellato
Normal Basic Landing Normal Basic Landing
พลังป้องกัน : 62 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 52 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : warrior
ประเภท : Shoes เผ่า : Accretia
Banel Stuff Shoes Banel Stuff Shoes
พลังป้องกัน : 42 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 44 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตี 6% เพิ่มพลังโจมตีสายเวทย์ +10 อาชีพ : force
ประเภท : Shoes เผ่า : Cora
Normal Parshal Galosh Normal Parshal Galosh
พลังป้องกัน : 54 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 46 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : warrior
ประเภท : Shoes เผ่า : Bellato
Raiment Shoes Raiment Shoes
พลังป้องกัน : 42 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 44 ป้องกันเวทย์ : Fire 3, Water 4, Earth 6, Wind 7
ความสามารถ : ความเร็วในการเคลื่อนที่ +0.1 อาชีพ : ranger
ประเภท : Shoes เผ่า : Cora
Hora Silk Shoes Hora Silk Shoes
พลังป้องกัน : 68 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 47 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตี 6%, เพิ่มพลังโจมตีสายเวทย์ +10 อาชีพ : force
ประเภท : Shoes เผ่า : Bellato
Tender Leather Shoes Tender Leather Shoes
พลังป้องกัน : 66 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 47 ป้องกันเวทย์ : Fire 3, Water 5, Earth 7, Wind 8
ความสามารถ : ความเร็วในการเคลื่อนที่ +0.1 อาชีพ : ranger
ประเภท : Shoes เผ่า : Bellato
Basic Simetry Landing Basic Simetry Landing
พลังป้องกัน : 76 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 53 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +230 ความเร็วในการโหลดกระสุน, +10 ควาแม่นยำ อาชีพ : launcher
ประเภท : Shoes เผ่า : Accretia

123456789 Next