game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide
Solidly Shield Solidly Shield
พลังป้องกัน : 13 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 35 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : ลดเดเมจที่ได้รับลง 100 หน่วย อาชีพ : all
ประเภท : Shields เผ่า : Accretia
Round Shield Round Shield
พลังป้องกัน : 13 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 35 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : ลดเดเมจที่ได้รับลง 100 หน่วย อาชีพ : all
ประเภท : Shields เผ่า : Bellato, Bellato
Buckler Buckler
พลังป้องกัน : 20 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 35 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : ลดเดเมจที่ได้รับลง 100 หน่วย อาชีพ : all
ประเภท : Shields เผ่า : Bellato, Bellato
Cross Shield Cross Shield
พลังป้องกัน : 20 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 35 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : ลดเดเมจที่ได้รับลง 100 หน่วย อาชีพ : all
ประเภท : Shields เผ่า : Accretia
Targe Targe
พลังป้องกัน : 36 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 35 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : ลดเดเมจที่ได้รับลง 100 หน่วย อาชีพ : all
ประเภท : Shields เผ่า : Bellato, Bellato
Protecter Protecter
พลังป้องกัน : 36 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 35 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : ลดเดเมจที่ได้รับลง 100 หน่วย อาชีพ : all
ประเภท : Shields เผ่า : Accretia
Large Shield Large Shield
พลังป้องกัน : 58 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 35 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : ลดเดเมจที่ได้รับลง 100 หน่วย อาชีพ : all
ประเภท : Shields เผ่า : Bellato, Bellato
Spacer Spacer
พลังป้องกัน : 58 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 35 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : ลดเดเมจที่ได้รับลง 100 หน่วย อาชีพ : all
ประเภท : Shields เผ่า : Accretia
Kite Shield Kite Shield
พลังป้องกัน : 87 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 35 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : ลดเดเมจที่ได้รับลง 100 หน่วย อาชีพ : all
ประเภท : Shields เผ่า : Bellato, Bellato
So Protecter So Protecter
พลังป้องกัน : 87 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 35 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : ลดเดเมจที่ได้รับลง 100 หน่วย อาชีพ : all
ประเภท : Shields เผ่า : Accretia
Defender Defender
พลังป้องกัน : 124 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 35 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : ลดเดเมจที่ได้รับลง 100 หน่วย อาชีพ : all
ประเภท : Shields เผ่า : Bellato, Bellato
Pierce Protecter Pierce Protecter
พลังป้องกัน : 124 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 35 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : ลดเดเมจที่ได้รับลง 100 หน่วย อาชีพ : all
ประเภท : Shields เผ่า : Accretia
Tower Shield Tower Shield
พลังป้องกัน : 158 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 35 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : ลดเดเมจที่ได้รับลง 100 หน่วย อาชีพ : all
ประเภท : Shields เผ่า : Bellato, Bellato
Lapis Protecter Lapis Protecter
พลังป้องกัน : 158 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 35 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : ลดเดเมจที่ได้รับลง 100 หน่วย อาชีพ : all
ประเภท : Shields เผ่า : Accretia
Scutum Scutum
พลังป้องกัน : 195 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 35 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : ลดเดเมจที่ได้รับลง 100 หน่วย อาชีพ : all
ประเภท : Shields เผ่า : Bellato, Bellato
Cerato Protecter Cerato Protecter
พลังป้องกัน : 195 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 35 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : ลดเดเมจที่ได้รับลง 100 หน่วย อาชีพ : all
ประเภท : Shields เผ่า : Accretia
Aspis Aspis
พลังป้องกัน : 235 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 35 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : ลดเดเมจที่ได้รับลง 100 หน่วย อาชีพ : all
ประเภท : Shields เผ่า : Bellato, Bellato
Laser Aspis Laser Aspis
พลังป้องกัน : 235 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 35 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : ลดเดเมจที่ได้รับลง 100 หน่วย อาชีพ : all
ประเภท : Shields เผ่า : Accretia
Beam Shield Beam Shield
พลังป้องกัน : 277 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 35 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : ลดเดเมจที่ได้รับลง 100 หน่วย อาชีพ : all
ประเภท : Shields เผ่า : Bellato, Bellato
Tower Protecter Tower Protecter
พลังป้องกัน : 277 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 35 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : ลดเดเมจที่ได้รับลง 100 หน่วย อาชีพ : all
ประเภท : Shields เผ่า : Accretia

123 Next