game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide
Normal Grenade Launcher Normal Grenade Launcher
พลังโจมตี : 40108 พลังเวทย์ :
เลเวล : 1 เผ่า : Accretia
สกิลที่จำเป็น : Launcher Skill ความทนทาน : 0
ประเภท: Launcher
Mini Rocket Launcher Mini Rocket Launcher
พลังโจมตี : 122 - 254 พลังเวทย์ :
เลเวล : 15 เผ่า : Accretia
สกิลที่จำเป็น : Launcher Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Launcher
Rocket Launcher Rocket Launcher
พลังโจมตี : 166 - 345 พลังเวทย์ :
เลเวล : 18 เผ่า : Accretia
สกิลที่จำเป็น : Launcher Skill 4 ความทนทาน : 0
ประเภท: Launcher
Redeemer Redeemer
พลังโจมตี : 199 - 413 พลังเวทย์ :
เลเวล : 20 เผ่า : Accretia
สกิลที่จำเป็น : Launcher Skill 4 ความทนทาน : 0
ประเภท: Launcher
Mini FlameThrower Mini FlameThrower
พลังโจมตี : 231 - 481 พลังเวทย์ :
เลเวล : 22 เผ่า : Accretia
สกิลที่จำเป็น : Launcher Skill 5 ความทนทาน : 0
ประเภท: Launcher
Roburite Shooter Roburite Shooter
พลังโจมตี : 296 - 623 พลังเวทย์ :
เลเวล : 25 เผ่า : Accretia
สกิลที่จำเป็น : Launcher Skill 7 ความทนทาน : 0
ประเภท: Launcher
Mini Faust Mini Faust
พลังโจมตี : 378 - 787 พลังเวทย์ :
เลเวล : 28 เผ่า : Accretia
สกิลที่จำเป็น : Launcher Skill 9 ความทนทาน : 0
ประเภท: Launcher
Grenade Launcher Grenade Launcher
พลังโจมตี : 342 - 659 พลังเวทย์ :
เลเวล : 30 เผ่า : Accretia
สกิลที่จำเป็น : Launcher Skill ความทนทาน : 0
ประเภท: Launcher
Cannon Cannon
พลังโจมตี : 416 - 880 พลังเวทย์ :
เลเวล : 30 เผ่า : Accretia
สกิลที่จำเป็น : Launcher Skill 10 ความทนทาน : 0
ประเภท: Launcher
Bazooka Bazooka
พลังโจมตี : 558 - 1195 พลังเวทย์ :
เลเวล : 35 เผ่า : Accretia
สกิลที่จำเป็น : Launcher Skill 15 ความทนทาน : 0
ประเภท: Launcher
Advanced Grenade Launcher Advanced Grenade Launcher
พลังโจมตี : 592 - 1180 พลังเวทย์ :
เลเวล : 40 เผ่า : Accretia
สกิลที่จำเป็น : Launcher Skill ความทนทาน : 0
ประเภท: Launcher
Flame Thrower Flame Thrower
พลังโจมตี : 706 - 1567 พลังเวทย์ :
เลเวล : 40 เผ่า : Accretia
สกิลที่จำเป็น : Launcher Skill 22 ความทนทาน : 0
ประเภท: Launcher
Missile Launcher Missile Launcher
พลังโจมตี : 902 - 1964 พลังเวทย์ :
เลเวล : 45 เผ่า : Accretia
สกิลที่จำเป็น : Launcher Skill 33 ความทนทาน : 0
ประเภท: Launcher
Hora Faust Hora Faust
พลังโจมตี : 1310 - 2709 พลังเวทย์ :
เลเวล : 50 เผ่า : Accretia
สกิลที่จำเป็น : Launcher Skill 99 ความทนทาน : 0
ประเภท: Launcher
Hora Grenade Launcher Hora Grenade Launcher
พลังโจมตี : 1040 - 2041 พลังเวทย์ :
เลเวล : 50 เผ่า : Accretia
สกิลที่จำเป็น : Launcher Skill ความทนทาน : 0
ประเภท: Launcher

1