game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide
Wing Wing
เลเวล : 2 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 31 โจมตี : 28 ป้องกัน : 9
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Accretia HQ, Bellato HQ, Cora HQ